Consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact.  
   

Terugvordering onwettige belastingen

23/02/2012: Bezwaarschrift en instellen procedure ambtshalve ontheffing

De fiscus berekent de belastingen al meer dan twintig jaar op een foute manier. Dat kost de “gemiddelde” belastingplichtige enkele tientallen euro’s per jaar, en het kan de overheid vele miljoenen kosten om dat terug te betalen. De fiscus zou zich al twintig jaar misrekenen. De belastingdiensten hebben zich in het begin van de jaren negentig, bij de invoering van een nieuw indexeringssysteem, niet op de officiële cijfers van het departement Economie gebaseerd hebben. Er was afgesproken binnen de Nationale Arbeidsraad dat het departement Economie voor de berekening van de belastingschalen de indexcijfers 1988 en 1990 diende te gebruiken. Het departement Financiën beperkte zich tot 1988. Een kleine fout, met zeer verregaande gevolgen. Want men heeft de vergissing nooit rechtgezet.

Blijkbaar wil de bevoegde minister de fout niet vrijwillig rechtzetten. Het zou immers kunnen gaan om een terugbetaling van enkele miljarden euro’s indien alle Belgen een vordering zouden stellen.

Dolor heeft een procedure opgestart waar iedereen GRATIS aan kan deelnemen. Het volstaat hier document “Bezwaarschrift en instellen procedure ambtshalve ontheffing” te downloaden en dit aangetekend per post of per dragen te bezorgen aan Uw regionale directie der belastingen.

Gelieve ons een kopie van Uw brief te bezorgen aan Dolor en ook alle briefwisseling die U daarna ontvangt van de belastingen en financiën. Bij een negatief antwoord zullen wij een onderhoud vragen aan de bevoegde minister en hem confronteren met de gewettigde eis tot terugbetaling. Het is immers niet normaal dat de fiscus ten onrechte belasting heft.

Eerlijkheidshalve dien ik mee te geven dat de overheid niet zonder slag of stoot zal terugbetalen en zal moeten gedwongen worden en dit kan een hele tijd duren. Er is discussie rond de periode dat men kan teruggaan. Bij de overheid zegt men één jaar, maar dezelfde overheid kan een ontheffing van ambtswege doen over een periode van vijf jaar. De overheid kan de fout ook volledig rechtzetten.

Het is wel belangrijk dat er heel vele aanvragen komen van belastingplichtigen. Indien U op de hoogte wil blijven van de vooruitgang in dit dossier dan kan U een mail sturen naar info@dolorvzw.be met de vermelding “belastingen”.

(22 februari 2012)

Dossier Groep ARCO

Dossier Onwettige Belastingen

Dossier Dexia

Terugvordering Electrabel

Dossier Distributietarieven

Dossier Eandis/Infrax

Dossier Kobelco

Dossier Full Immo

Dossier Citibank

Dossier asbest

Dossier Vioxx

Dossier Fortis

Dossier Spaar Select

Dossier Lernaut & Hauspie

Dossier Worldcom

Dossier Recht Op Wonen

Dossier Bagage Zaventem